വാട്ട്സ്ആപ്പിന് ഇരട്ടത്താപ്പ്, ഇന്ത്യക്കും യൂറോപ്പിനും രണ്ടു സ്വകാര്യതാ നയം

സ്വകാര്യതാ നയം സംബന്ധിച്ച വാട്സാപ്പിന്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് പുറത്ത്. ഇന്ത്യക്കും യൂറോപ്പിനും 2 സ്വകാര്യതാനയം ആണ് വാട്സ്ആപ്പ് മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ഇത് വാട്സാപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വകാര്യ ഡാറ്റ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ നിയമം വേണമെന്ന…

View More വാട്ട്സ്ആപ്പിന് ഇരട്ടത്താപ്പ്, ഇന്ത്യക്കും യൂറോപ്പിനും രണ്ടു സ്വകാര്യതാ നയം