കേരളത്തിലും തൊട്ടുകൂടായ്മ ,ചക്കിലിയൻ സമുദായത്തിന് മുടിവെട്ട് നിഷേധിച്ച് വട്ടവടയിലെ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ

2020 ൽ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും നടക്കില്ലെന്നു കരുതിയ തൊട്ടുകൂടായ്മക്ക് ഇരയാവുകയാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചക്കിലിയൻ സമുദായം .ഇടുക്കി വട്ടവടയിലെ 270 കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുടിവെട്ടൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് .ഉയർന്ന ജാതിക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവർ തങ്ങൾക്ക് മുടിവെട്ട്…

View More കേരളത്തിലും തൊട്ടുകൂടായ്മ ,ചക്കിലിയൻ സമുദായത്തിന് മുടിവെട്ട് നിഷേധിച്ച് വട്ടവടയിലെ ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ