ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ നീക്കാൻ ഭരണഘടനയുടെ 25 ആം ഭേദഗതി നടപ്പാക്കണമെന്ന പ്രമേയം അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡണ്ട് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി. ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ഭേദഗതി നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് പ്രമേയം. വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് മൈക്ക്‌ പെൻസ് ആണ്…

View More ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ നീക്കാൻ ഭരണഘടനയുടെ 25 ആം ഭേദഗതി നടപ്പാക്കണമെന്ന പ്രമേയം അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സഭ പാസാക്കി