സ്വയം ഭരണ കോളേജുകൾ,നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല: കോളേജുകൾക്ക് സ്വയംഭരണ പദവി ലഭിച്ച സാഹചര്യം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം: എസ്.എഫ്.ഐ

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ 3 സ്വാശ്രയ കോളേജുകൾക്ക് സ്വയം ഭരണ പദവി നൽകുകയും 12 എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾക്ക് സ്വയംഭരണാധികാരം നൽകാനുള്ള നീക്കത്തോടും പൂർണമായ വിയോജിപ്പും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 2013 ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യു.ജി.സി ഗൈഡ്…

View More സ്വയം ഭരണ കോളേജുകൾ,നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല: കോളേജുകൾക്ക് സ്വയംഭരണ പദവി ലഭിച്ച സാഹചര്യം സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കണം: എസ്.എഫ്.ഐ