ബാദുഷയും കൂട്ടുകാരും ‘സര്‍ബത്ത്’ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ

കോവിഡ് മഹാമാരി മനുഷ്യര്‍ക്ക് മേല്‍ സംഹാരം തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങള്‍ അനവധിയായി. കോവിഡിനെ പശ്ചാത്തലമാക്കി ഇതുവരെ നിരവധി കലാസൃഷ്ടികള്‍ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നു കഴിഞ്ഞു. എന്നാല്‍ അവതരണം കൊണ്ടും പ്രമേയത്തിലെ പുതുമ കൊണ്ടും…

View More ബാദുഷയും കൂട്ടുകാരും ‘സര്‍ബത്ത്’ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ