ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ മകൾ കൂട്ടിരുന്ന കഥ ,ഷിബില എസ് ദാസിൻറെ കുറിപ്പ് വൈറൽ ആകുമ്പോൾ

ഒറ്റയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തേണ്ടി വരുന്ന അമ്മമാരുടെ വിഷമതകളും തിരിച്ചു വരവും കുറിക്കുന്നു ഷിബില എസ് ദാസ് എന്ന യുവതി .സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂട്ടായ്മ ആയ :ദ മലയാളി ക്ലബ് “ൽ ആണ് ഷിബില തന്റെ…

View More ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ മകൾ കൂട്ടിരുന്ന കഥ ,ഷിബില എസ് ദാസിൻറെ കുറിപ്പ് വൈറൽ ആകുമ്പോൾ