സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ള അധിക ഭൂമിക്ക് കരമടയ്ക്കാൻ അവസരം ,ഗുണം 6 ലക്ഷം പേർക്ക്

സംസ്ഥാനത്ത് 55 % വില്ലേജുകളിലെ റിസർവേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ .ബാക്കി ഉള്ള 45 % വില്ലേജുകളിലും രാജഭരണ കാലത്തും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലത്തുമുള്ള റെക്കോർഡുകൾ വച്ചാണ് റവന്യൂ ഭരണം നടക്കുന്നത് .ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അളവുകളിൽ പ്രശ്നം…

View More സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ കൈവശമുള്ള അധിക ഭൂമിക്ക് കരമടയ്ക്കാൻ അവസരം ,ഗുണം 6 ലക്ഷം പേർക്ക്