മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ഫൈസറിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിൻ ആദ്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് 90 വയസ്സുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മുത്തശ്ശി

പരീക്ഷണ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഫൈസർ ആദ്യം കുത്തിവെച്ചത് 90 വയസ്സുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മുത്തശ്ശിക്ക്.മാർഗരറ്റ് കിനാൻ എന്നാണ് മുത്തശ്ശിയുടെ പേര്. 91 വയസ്സാകാൻ ഒരാഴ്ച മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് മാർഗരറ്റ് മുത്തശ്ശി കോവിഡ്…

View More മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ഫൈസറിന്റെ കോവിഡ് വാക്സിൻ ആദ്യമായി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായത് 90 വയസ്സുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മുത്തശ്ശി