മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ

രാമക്ഷേത്ര ശിലാസ്ഥാപന ചടങ്ങിൽ ആദ്യന്തം സജീവമായുണ്ടായിരുന്നു ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് .പള്ളിനിർമ്മാണ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു .അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി .എന്തുകൊണ്ട്…

View More മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ