മന്ത്രിമാർ സ്കൂളിൽ വിളമ്പുകാരായി; സന്തോഷത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാനാകുന്നതിൽ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി

മന്ത്രിമാർ ഉച്ചഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ എത്തിയപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അത്ഭുതമായിരുന്നു. പിന്നീടത് ആഹ്ലാദമായി മാറി. ചെങ്ങന്നൂർ ഗവർമെന്റ് യു പി എസ് പേരിശ്ശേരിയിൽ ആണ് മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടിയും സജി ചെറിയാനും വിളമ്പുകാരായത്. ചെങ്ങന്നൂർ ഗവർമെന്റ്…

View More മന്ത്രിമാർ സ്കൂളിൽ വിളമ്പുകാരായി; സന്തോഷത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നല്ല ഉച്ചഭക്ഷണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകാനാകുന്നതിൽ ആഹ്ലാദമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി