സൗദിയില്‍ വീണ്ടും സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം; 50 % വിദേശികള്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും

വീണ്ടും പ്രവാസികളുടെ ഉളളുലയ്ക്കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. സൗദിയിലെ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം. ഒരിടയ്ക്ക് നിലനിന്നിരുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും നടപ്പാക്കുകയാണ്. സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് ജോലികളില്‍ 20 ശതമാനം സ്വദേശിവല്‍ക്കരണം നടപ്പാക്കാനാണ് ഇപ്പോള്‍ നിലനിലെ തീരുമാനം.…

View More സൗദിയില്‍ വീണ്ടും സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണം; 50 % വിദേശികള്‍ക്ക് ജോലി നഷ്ടമാകും