1953ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ ഒരു വനിതയെ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയയാക്കി, കാരണം ഇതാണ്

അമേരിക്കൻ വനിത ലിസ മറി മോണ്ട്ഗോമറിയെ വിഷം കുത്തിവെച്ച് വധശിക്ഷക്ക് വിധേയയാക്കി. 1953ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി ആണ് ഒരു വനിതയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് അമേരിക്ക വിധേയയാക്കുന്നത്. ലിസ അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കാൻ ട്രംപ്…

View More 1953ന് ശേഷം ഇതാദ്യമായി അമേരിക്കയിൽ ഒരു വനിതയെ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയയാക്കി, കാരണം ഇതാണ്