കോവിഡ് ഒരാളെ ഒന്നിലേറെ തവണ ബാധിക്കും ? ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ

കോവിഡ് ഒരാളിൽ രണ്ടുതവണ ബാധിക്കാമെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹോങ്കോങ് സർവകലാശാലയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ .ഒരു 33 കാരനിലെ ജനിതക പരിശോധനയിൽ ആണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു .മാർച്ചിൽ ഒരു തവണ കോവിഡ്…

View More കോവിഡ് ഒരാളെ ഒന്നിലേറെ തവണ ബാധിക്കും ? ഹോങ്കോങ്ങിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ