സാംസ്കാരിക ചരിത്രം തിരുത്താൻ സംഘ പരിവാർ ,ഇനി പുരാണ കഥകളും ചരിത്രമാകും

രാജ്യത്തെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതാൻ സംഘപരിവാറിന്റെ ബോധപൂർവമായ നീക്കം .പുരാണകഥകൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി സാധൂകരണം നല്കാൻ ആണ് നീക്കം .ഇതിനെന്നോണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു സമിതി നിയോഗിച്ചു . 12000 വർഷം…

View More സാംസ്കാരിക ചരിത്രം തിരുത്താൻ സംഘ പരിവാർ ,ഇനി പുരാണ കഥകളും ചരിത്രമാകും