മരണം രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയല്ല,ക്രൂരനായ താന്തോന്നി, മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ ജെ നായരെ അക്ഷരങ്ങളിൽ വരച്ചിട്ട് ഹരി കർത്ത

തലസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ “എൻ ജെ അണ്ണൻ “വിടവാങ്ങി. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രിയങ്കരനായ എൻ ജെ നായരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിടുകയാണ് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഹരി കർത്ത. ഹരി കർത്തയുടെ ഫേസ്ബുക് പോസ്റ്റ്‌…

View More മരണം രംഗബോധമില്ലാത്ത കോമാളിയല്ല,ക്രൂരനായ താന്തോന്നി, മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എൻ ജെ നായരെ അക്ഷരങ്ങളിൽ വരച്ചിട്ട് ഹരി കർത്ത