ലൈഫ് മിഷനിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹാബിറ്റാറ്റ് ചെയർമാൻ

വടക്കാഞ്ചേരി ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹാബിറ്റാറ്റ് ചെയർമാൻ ജി ശങ്കർ .ലൈഫ് മിഷൻ നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ചെലവ് ചുരുക്കി പദ്ധതിരേഖ പുതുക്കുന്നതിനിടയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചെന്ന് അറിയിച്ചുവെന്നാണ് ശങ്കറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ .സ്പോൺസർ പിന്മാറി…

View More ലൈഫ് മിഷനിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹാബിറ്റാറ്റ് ചെയർമാൻ