കോവിഡ് മണത്തറിയാം, ജർമൻ പഠനം

കോവിഡ് മണത്തറിയാം എന്ന് പഠനം. സ്വാബ് ടെസ്റ്റും ആന്റി ബോഡി ടെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ തന്നെ കോവിഡ് മണത്തറിയാം എന്നാണ് പഠനം. ജർമൻ വെറ്റിറനറി സർവ്വകലാശാലയുടേതാണ് പഠനം. പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച നായ്ക്കൾക്കാണ് കോവിഡ് മണത്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്.…

View More കോവിഡ് മണത്തറിയാം, ജർമൻ പഠനം