അഗതിമന്ദിരങ്ങളിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ്‌

സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകൃതവും അല്ലാത്തതുമായ അഗതിമന്ദിരങ്ങൾ, ക്ഷേമ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കന്യാസ്ത്രീ മഠങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യും. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് നാലുപേർക്ക് ഒരു…

View More അഗതിമന്ദിരങ്ങളിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്ക് സൗജന്യ പലവ്യഞ്ജന കിറ്റ്‌