ഡാമുകളിൽ ആശങ്ക വേണ്ട :കെ എസ് ഇ ബി

കേരളത്തിൽ മഴ കുറഞ്ഞതിനെത്തുടർന്നു ഡാമുകളിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ കുറവുണ്ടായിയെന്ന് കെ എസ് ഇ ബി. കെ എസ് ഇ ബി യുടെ വൻകിട ഡാമുകളിൽ ആശങ്കക്ക് ഇടനൽകാത്തവിധമുള്ള ഡാം മാനേജ്മെന്റാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും കെ എസ് ഇ…

View More ഡാമുകളിൽ ആശങ്ക വേണ്ട :കെ എസ് ഇ ബി