സാഹസികത കൈമുതലാക്കിയ മലയാളികളെ… കൊല്ലത്തേക്ക് സ്വാഗതം…

കൊല്ലം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രം നാലു കോടി 12 ലക്ഷം രൂപയുടെ ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. ആശ്രാമം വാക്ക് വേ നവീകരണം ഒന്നരക്കോടി, അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് അഷ്ടമുടി വാട്ടർ സ്പോർട്സ്, ഫ്ലൈ ബോർഡ്, ജെറ്റ്സ്കി, 48 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ടൂറിസം ബോട്ട്, എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കൂടി രണ്ടു കോടി 12 ലക്ഷം രൂപ.

അതോടൊപ്പം 50 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ഗ്രാമീണ പൈതൃകം തുളുമ്പുന്ന പ്രകൃതിരമണീയമായ വീരഭദ്രസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ ഓരത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയവും സ്ഥാപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *