ചാനലുകളുടെ റേറ്റിംഗ് യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തും ,അവകാശവാദവുമായി മനോരമയും മീഡിയ വണ്ണും ,ആരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ?

ബാർക് റേറ്റിംഗ് സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ചാനൽ കിടമല്സരം .എന്നാലിപ്പോൾ അത് ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തേക്കും കടന്നിരിക്കുകയാണ് .ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ തങ്ങളാണ് മുന്നിൽ എന്ന അവകാശവാദവുമായി രണ്ടു ന്യൂസ് ചാനലുകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് മനോരമ ന്യൂസും മീഡിയ…

View More ചാനലുകളുടെ റേറ്റിംഗ് യുദ്ധം ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തും ,അവകാശവാദവുമായി മനോരമയും മീഡിയ വണ്ണും ,ആരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ?