പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ പൂർണമായും തള്ളരുത്, മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാത്യു സാമുവലിന്റെ വിശകലനം-video

പുതിയ കാർഷിക നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചും കർഷക സമരത്തെ കുറിച്ചും മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ മാത്യു സാമുവൽ വിലയിരുത്തുന്നു. കോർപ്പറേറ്റുകൾ കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് കൂടുതൽ കടന്നുവരുന്നത് നല്ലതാണെന്നാണ് മാത്യു സാമുവലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. അതേസമയം താങ്ങുവില നിർത്തലാക്കുന്നതിന് എതിർക്കണം. നിയമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് കർഷകദ്രോഹമാണെന്നും മാത്യു സാമുവൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *