കേരളത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മൂന്നാം പ്രളയമോ? തമിഴ്നാട് വെതർമാന്റെ ഏപ്രിൽ പ്രവചനം സത്യമാകുമോ?

കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം പ്രളയമാണെന്ന് തമിഴ്നാട് വെതർമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദീപ്‌ ജോൺ പ്രവചിച്ചത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ആണ്. 2015 ലെ ചെന്നൈ പ്രളയം കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച പ്രദീപ്‌ ജോണിന്റെ കേരള പ്രവചനം സത്യമാകുമോ? കേരളത്തിൽ…

View More കേരളത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് മൂന്നാം പ്രളയമോ? തമിഴ്നാട് വെതർമാന്റെ ഏപ്രിൽ പ്രവചനം സത്യമാകുമോ?