പെൺമക്കളിൽ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയാൽ ഹത്രാസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ

മാതാപിതാക്കൾ പെൺകുട്ടികളിൽ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയാൽ ഹത്രാസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബിജെപി എംഎൽഎ സുരേന്ദ്ര സിംഗ് .ബലിയയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎ ആണ് സുരേന്ദ്ര സിങ് . “ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ…

View More പെൺമക്കളിൽ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്തിയാൽ ഹത്രാസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ബിജെപി എംഎൽഎ