പൊന്നിനു പൊന്നുവില, പവന് 40, 000

കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വർണ്ണ വില കുതിച്ചുയരുന്നു. ഗ്രാമിന് 35 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 5000 രൂപയിൽ എത്തി. ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 40,000 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പവന് പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ…

View More പൊന്നിനു പൊന്നുവില, പവന് 40, 000