മാധ്യമ മാരണ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണം: കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ

സൈബർ ബുള്ളിയിങ് തടയാനന്ന പേരിൽ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളെയും കൂ ച്ചുവിലങ്ങിടുന്ന പൊലീസ് നിയമ ഭേദഗതി അങ്ങയറ്റം അപലപനീയമാണെന്ന് കേരള പത പ്രവർത്തക യൂണിയൻ. എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ കേസിൽ കുടുക്കാനും പീഡിപ്പിക്കാനും പൊലീസിനും ഭരണകൂടത്തിനും അനിയന്ത്രിതമായ…

View More മാധ്യമ മാരണ ഭേദഗതി പിൻവലിക്കണം: കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ