ഒരേ ലിംഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമ പ്രകാരം സാധുത നൽകണമെന്ന് പൊതു താല്പര്യ ഹർജി

ഒരേ ലിംഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമ പ്രകാരം സാധുത നൽകണമെന്ന് പൊതു താല്പര്യ ഹർജി .ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ ആണ് പൊതു താല്പര്യ ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് . “രണ്ടു ഹിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം…

View More ഒരേ ലിംഗക്കാർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമ പ്രകാരം സാധുത നൽകണമെന്ന് പൊതു താല്പര്യ ഹർജി