രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി, കേരളത്തിൽ പെട്രോൾ വില 85 കഴിഞ്ഞു

രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില ഇന്നും കൂട്ടി.പെട്രോളിന് ഇന്ന് 30 പൈസ കൂട്ടി.ഡീസലിന് 27 പൈസ കൂട്ടി.

പലയിടത്തും പെട്രോൾ വില 85 കടന്നു.ഡീസൽ വില 80ന് അടുത്തെത്തി.

കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് പെട്രോൾ വില 83.96 ഡീസൽ വില 78.01.തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് പെട്രോൾ വില 85.72.തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് ഡീസൽ വില 79.65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *