കന്യക ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കന്യാചർമ്മം വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു, അഭയ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സിസ്റ്റർ സെഫി നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

സിസ്റ്റർ അഭയാ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രതി സിസ്റ്റർ സെഫി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായം കൂടി തേടി. കന്യകയാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സിസ്റ്റർ സെഫി കന്യാചർമം കൃത്രിമമായി വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചു. ഇത് വൈദ്യപരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രോസിക്യൂഷന്…

View More കന്യക ആണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ കന്യാചർമ്മം വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചു, അഭയ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സിസ്റ്റർ സെഫി നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ