രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പാഠംപഠിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് ,പഞ്ചാബിലും പൊട്ടിത്തെറി

പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് പാഠം പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ?രാജസ്ഥാനിൽ അശോക് ഗെഹ്‌ലോട്ട് -സച്ചിൻ പൈലറ്റ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കിണഞ്ഞു ശ്രമിക്കുകയാണ് .എന്നാൽ സമാനമായ പ്രശ്നം കോൺഗ്രസ്സ് ഭരിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിലും ഉടലെടുക്കുന്നു .മുഖ്യമന്ത്രി…

View More രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പാഠംപഠിക്കാതെ കോൺഗ്രസ് ,പഞ്ചാബിലും പൊട്ടിത്തെറി