പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിർണയം സംബന്ധിച്ച കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി 60 ദിവസത്തേക്കുകൂടി നീട്ടണം :ബിനോയ്‌ വിശ്വം

തിരുവനന്തപുരം: പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിർണയം സംബന്ധിച്ച കരട് വിജ്ഞാപനം 22 പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി 60 ദിവസത്തേക്കുകൂടി നീട്ടണമെന്ന് സിപിഐ പാർലമെന്ററി പാർട്ടിനേതാവും ദേശീയ സെക്രട്ടറിയുമായ ബിനോയ് വിശ്വം…

View More പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിർണയം സംബന്ധിച്ച കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്മേൽ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി 60 ദിവസത്തേക്കുകൂടി നീട്ടണം :ബിനോയ്‌ വിശ്വം