സ്പീക്കറെ നീക്കണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ പ്രമേയം നിയമസഭ തള്ളി-വീഡിയോ

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version