കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിട്യൂട്ട് വിവാദവും ക്രിക്കറ്റും -ദേവദാസ് തളാപ്പ്

ഇന്ത്യ -ഓസ്‌ട്രേലിയ ആദ്യ ട്വന്റി -ട്വന്റി മത്സരത്തെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാര്യം കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിട്യൂട്ട് വിവാദമാണ്.എന്താണ് കൺകഷൻ സബ്സ്റ്റിട്യൂട്ട്?ദേവദാസ് തളാപ്പിന്റെ വിശകലനം.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version