ഈ നമ്പർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സേവ് ചെയ്തോളൂ

വൈദ്യുതി അപകടങ്ങളോ അപകട സാധ്യതകളോ കണ്ടാലുടൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെക്ഷൻ ഓഫീസിലോ 94 96 01 01 01 എന്ന നമ്പരിലോ വിളിക്കൂ…

 

 

തക്ക സമയത്തുള്ള ഒരു ഫോൺ കോൾ ഒരുപക്ഷേ ഒരു ജീവൻ തന്നെ രക്ഷിച്ചേക്കും.

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version