വെട്ടിക്കുറക്കുമോ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും?വീഡിയോ

വെട്ടിക്കുറക്കുമോ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും?വരുമാനത്തിന്റെ 75 ശതമാനവും ശമ്പളത്തിനും പെൻഷനും!

https://youtu.be/tfC-XTQWXNg

 

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version