പാലക്കാടിന്റെ പത്ത് പ്രത്യേകതകൾ

  1. കരിമ്പനകളുടെ നാട്
  2. റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല
  3. സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല
  4. പ്രാചീനകാലത്ത് തരൂർസ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടു
  5. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല്, കരിമ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല
  6. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓറഞ്ച്, നിലക്കടല, ചാമച്ചോളം, പരുത്തി എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല
  7. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരിച്ച ജില്ല
  8. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ ബാങ്കിംഗ് ജില്ല
  9. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ വത്കൃത കലക്ട്രേറ്റ്
  10. കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല
പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version