കെഎസ്ഇബി ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ മുടങ്ങും 

തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ്‌ഇബിയുടെ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതമായ സൗകര്യങ്ങളൾ നവീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിര്മ്മിച്ച ഡിസാസ്റ്റർ റിക്കവറി (ഡി.ആര്) സെന്ററിന്റെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി 10.30 മുതല് മെയ് 15, വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ ഡിആർ ഡ്രിൽ നടക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളില് ഓണ്ലൈനായോ ഫ്രണ്ട്സ് (FRIENDS), അക്ഷയ ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങള് വഴിയോ വൈദ്യുതി ബില് അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.
കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്ററും പ്രവര്ത്തിക്കില്ല.ഈ കാലയളവില് വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി അതത് സെക്ഷന് ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കള്ക്ക് 0471-2514710/9496010101/9496061061 എന്നീ നമ്ബറുകളിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ പ്രവര്ത്തന നിര്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു സോഫ്റ്റ് വെയര് ആപ്ലിക്കേഷനുകളും മേല്പ്പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് ലഭ്യമാകുന്നതല്ലെന്ന് കെഎസ്‌ഇബി അറിയിച്ചു.
പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version