സ്വന്തം ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ എന്തും വിളിച്ചു പറയാമെന്നും പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നുമുള്ള, ധാരണ ശരിയോ?

സ്വന്തം ഫെയ്സ്ബുക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ എന്തും വിളിച്ചു പറയാമെന്നും പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നുമുള്ള, ധാരണ ശരിയോ?

പരസ്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക: 8921970061
Exit mobile version