പെട്രോൾ വില 90 ലേക്ക്, ഇന്ധനവിലയിൽ ഇന്നും വർദ്ധന

തുടർച്ചയായി നാലാം ദിവസവും ഇന്ധന വിലയിൽ വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 90 രൂപ ആവാൻ കേവലം നാലു പൈസയുടെ കുറവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 89 രൂപ 96 പൈസ ആയിട്ടാണ് ഉയർന്നത്.

ഡീസലിന് 32 പൈസയും പെട്രോളിന് 25 പൈസയുമാണ് ഇന്ന് കൂട്ടിയത്. ഡീസലിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് 83 രൂപ 91 പൈസയും, പെട്രോളിന് 89 രൂപ 73 പൈസയുമാണ്. കൊച്ചിയിൽ ഡീസലിന് 82 രൂപ 24 പൈസയും പെട്രോളിന് 88 രൂപ ഒരു പൈസയുമാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്ക്.

Exit mobile version