പെര്‍ഫോമെന്‍സ് ശ്രേണിയില്‍ കരുത്തന്‍ ഡോമിനാര്‍ 400 അവതരിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇതേ എഞ്ചിന്‍ കരുത്തില്‍ ക്രൂസര്‍ മോഡല്‍ അവഞ്ചെര്‍ 400 പുറത്തിറക്കാനുള്ള…

FEATURED POSTS FROM NEWS