സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ സജീവമായ ഇക്കാലത്ത് ബീഫ് നിരോധനത്തെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പലതരത്തിലുളള ആക്ഷേപഹാസ്യ സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് ഇടം നൽകുന്നുണ്ട്.ട്രോളിലൂടേയും ഫേസ്ബുക്ക് പ്രതികരണങ്ങളിലൂടേയും ഫോട്ടോകളിലൂടേയുമൊക്കെ…

FEATURED POSTS FROM NEWS