സൌദി തൊഴില്‍വിപണിയില്‍ സ്വദേശിവല്‍ക്കരണത്തിന് ആവിഷ്കരിച്ച 'നിതാഖാത്തി'ല്‍ പുതുതായി 15 മേഖലകൂടി തൊഴില്‍, സാമൂഹിക വികസനമന്ത്രാലയം ഉള്‍പ്പെടുത്തി. ഇതോടൊപ്പം ഓരോ മേഖലയ്ക്കും…

FEATURED POSTS FROM NEWS