വിസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ബ്രിട്ടനിൽ ഒമ്പത് സ്ത്രീകളടക്കം 38 ഇന്ത്യക്കാരെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു.ഈസ്റ്റ് മിഡ്ലാന്‍റെ്സ് മേഖലയിലെ വസ്ത്രനിർമ്മാണശാലകളിൽ നിന്നാണ് ഇവരെ…

FEATURED POSTS FROM NEWS