സൗദിയില്‍ മൂന്നാം ഘട്ട വനിതാവല്‍ക്കരണം നിലവില്‍ വരുന്നതോടെ 80,000 സ്വദേശി യുവതികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ ലഭ്യമാകുമെന്ന് തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഒന്നും…

FEATURED POSTS FROM NEWS