ഇന്ത്യയിൽ ഏറെ ആരാധകർ ഉള്ള ഇറാനിയൻ സംവിധായകൻ ആണ് മജീദ് മജീദി. മജീദ് മജീദിയുടെ പുതിയ ചിത്രം ബീയോണ്ട് ദ്…

FEATURED POSTS FROM NEWS