ഭാര്യ കാമുകന് അയച്ചു കൊടുത്ത നഗ്നചിത്രം കാട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ പ്രവാസി മലയാളി അറസ്റ്റിൽ.ഭാര്യയുടെ പരാതിയിലാണ് അറസ്റ്റ്.അറസ്റ്റു ചെയ്ത പറവൂർ സ്വദേശിയെ…

FEATURED POSTS FROM NEWS